Alidya
- briše celulit i dovodi do trajnih rezultata -

Upoznajte Alidya-u

Alidya je prvi injekcioni rastvor posebno indikovan za tretman celulita, tj. injekciona solucija za specifičnu medicinsku upotrebu protokolisanom intradermotherapijom kod fizioloških i parafiziolioških promena vezanih za nastanak i evoluciju gynoid lipodistrofije (celulita). Razvijen je od strane prof. Pasquale Motolese-a i patentiran širom sveta. Indikacije: lečenje gynoid lipodistrofije (celulita), post liposukcijski tretman, post intralipotherapy, lipoedem sa ili bez limfoedema, promene u subkutanom adipoznom tkivu.

Projekat Alidya je napravljen sa ciljem da obezbedi ne funkcionalnu, već pomoćnu terapiju koristeći sredstva za korekciju promena u strukturi kože i promena u subkutanom tkivu, kako lipodistrofija tako i hipotrofija. Ustvari ovi poremećaji se klinički manifestuju prisustvom malih negativnih depresija - ulegnuća na površini kože koja dovode do pojave nepravilne i hrapave kože.

Korekciju odnosno ispravljanje ovih kožnih depresija odnosno ulegnuća nije moguće postići postojećim apsorptivnim filerima koji su dostupni na tržištu, uzimajući u obzir i neuspele pokušaje sa poliaktičnom kiselinom koja se pokazala kao veoma reaktivna i profibrotska sa značajnim stvaranjem ožiljnog tkiva. U stvari, tehnički je veoma teško napraviti korekciju sa želatinoznim i visoko viskoznim prozvodom koji oslobadja mikro partikule.

Alidya, sa svojom posebnom formulacijom je namenski napravljena za površno subkutano tkivo i razlikuje se od ostalih proizvoda po tome što deluje i na dublje slojeve kože odnosno na derm. Alydia predstavlja novu klasu injektibilnih sredstava koja su bazirana na amino-kiselinama kao i ona koja već postoje na tržištu i koja se koriste u podmladjivanju kože (Jalupro, Skinr..) ali sa tom razlikom što je formulacija Alidya-e takva da se bolje prilagodjava biološkoj sredini bilo da se radi o površnom, superficijalnom ili dubljem subkutanom delu kože.

Alidya

Alydia je rastvor za injekcije za površni, subkutani deo kože koji sadrži komponente koje se brzo resorbuju (unutar nekoliko sati) i koje ne sadrže supstance sa farmakološkim delovanjem.

Iako ne postoje drugi proizvodi sa sličnom specifičnom indikacijom, postoji veliki broj proizvoda sa sličnim sastavom koji se upotrebljavaju u svrhu bio-revitalizacije i kožnog bio-restrukturiranja. Razlika izmedju oviih proizvoda i Alydia-e je u tome što je formulacija Alydia-e takva da se ona prilagodjava osmolarnosti i pH u različitim sredinama a ne samo onoj u dermu.

Medicinska evaluacija (procena)

Klinička ispitivanja sprovedena na ženama od 28-65 godina života su pokazala jako dobru toleranciju injektibilnog sredstva sa odsustvom kožnih reakcija bilo kog tipa. Štaviše, prva ispitivanja (35 žena je bilo tretirano jednom nedeljno u toku sedam nedelja) su pokazala visok stepen zadovoljstva ispitanica sa željom da se tretmani ponove što je pre bilo moguće i potrebno.

Alidya

Alidya je prvi injekcioni rastvor posebno indikovan za tretman celulita, tj. injekciona solucija za specifičnu medicinsku upotrebu protokolisanom intradermotherapijom kod fizioloških i parafiziolioških promena vezanih za nastanak i evoluciju gynoid lipodistrofije (celulita). Razvijen je od strane prof. Pasquale Motolese-a i patentiran širom sveta. Indikacije: lečenje gynoid lipodistrofije (celulita), post liposukcijski tretman, post intralipotherapy, lipoedem sa ili bez limfoedema, promene u subkutanom adipoznom tkivu.

Alidya - briše celulit i dovodi do trajnih rezultata

Po definiciji, celulit je pojava koja prouzrokuje niz negativnih fizičkih i psihičkih reakcija.

Medicinski naziv celulita je "ADIPOSIS DEMATOSA".

Razvoj celulita je spor proces i odvija se u fazama:

 • Faza venske i limfne staze: izmenjena mikrocirkulacija i mali krvni sudovi u dubokom sloju dermisa se šire;
 • Edematozna faza: Drenažni sistem počinje da slabije funkcioniše a otpadne materije se zadržavaju u interstinalnom prostoru. To prouzrokuje da tečnost prolazi iz krvnih sudova u tkiva što dovodi do nastanka edema. Intersticijalni prostor se tako uvećava, potiskuje sadržaj i smanjuje drenažu, stvarajući tako začarani krug;
 • Proliferaciona faza: poremećaji koji nastaju ometaju pravilan dotok hranjivih materija i kiseonika. Pothranjene ćelije doživljavaju promene u veličini i broju, povećava se proizvodnja mukopolisaharida, pojavljuje se više viskozna konzistencija i elastična vlakna postaju tvrđa formirajući mrežu uz pojavu bezobličnih adipocitnih formi koje se spajaju u čvorove na površini;
 • Faza skleroza: ovde su već opipljivi čvorovi, došlo je do reakcije i stvaranja fibroznih ožiljaka koji vuku kuglaste formacije dermisa uzrokujući pojavu narandžine kore tj. karakterističan izgled celulita;

Studija dr. Motolose koja je objavljena u European Journal of Aesthetic Medicine Dermatology krajem 2011.god. tretira patofiziološke uzroke nastanka celulita. Najraširenija hipoteza se odnosi na anatomski raspored masnih lobula smeštenih u površinskoj zoni subkutanog (potkožnog) masnog tkiva, koje se upale i izazivaju stanje staze (zastoja), koje povećava permeabilnost mikrocirkulacije. Identifikacija potencijalno toksičnih elemenata mogao bi biti uzrok fibroze tkiva.

Tri biopsije tkiva uzete od tri različite žene pokazale su tragove nekih metala, pa se pretpostavlja da je intraadipozno prisustvo toksičnih metala povezano sa degeneracijom tkiva koje se javlja kod celulita.

Pojam celulita odnosi uglavnom na ne-estetski izgled koji se najčešće javlja kod ženske populacije gde se promene događaju u profilu kože, posebno kod donjih ekstremiteta. Njegova priroda je kompleksna i kontroverzna pa iako je malo naučnih dokaza, tri patogeneze su opisane:

 • Poremećaj cirkulacije koji uzrokuje mikrovaskularne staze u subkutanom adipoznom tkivu, povezan sa:
 • Ženskim hormonalnim faktorima koji utiču na hroničnu upalu tkiva,
 • Strukturnim anatomskim defektom u kome je prisutnost fibroznog septa upravno na ravan kože, sa kosom orijentacijom masnih lobula (kod muškaraca orijentacija je paralelna s ravni kože).
Celulit

U istraživanju, biopsija je provedena u anterolateralnom celulita butina tri žene od 33, 35 i 40 godina, kako bi se utvrdila prisutnost feritnih materija u vanćelijskom matriksu regije masnog tkiva. Stepen celulita je mogao biti klasifikovan između III-IV.

Ispitivanjem pod mikroskopom, uočeno je da se masno tkivo sastoji od ćelija različitih veličina okruženo velikom zonom skleroze, te da se u neposrednoj blizini zone koje imaju višu fibrotičku promenu, pojavio difuzna prisutnost gvožđa i Hemosiderina.

Zaključeno je da se u prisustvu tih metala degeneracija tkiva događa kroz stvaranje slobodnih radikala, peroksidacije lipida membrana adipocita stvarajući hronične upale i acidoze tkiva.

Ovo povećanje će rezultirati iz povećanja vaskularne permeabilnosti koja se javlja kod celulita, a gvožđe će vršiti svoj toksično i degenerativno dejstvo na subkutano masno tkivo, izazivajući stanje hronične upale, acidozu, ćelijsku degeneraciju i nekrozu. Tako će nastajati postupno i kontinuirano oštećenje.

Alidya tretman, favorizuje uklanjanje helata gvožđa proizvedenog od EDTA, i rastvor bufera amino kiselina s natrijevim bikarbonat korektorom da kompenzira alkalno okruženje a time i celulitnu acidozu tkiva.

ALIDYA sastav

 • Poliaminokiselina gel
 • α 1-4 glikozidna
 • EDTA
 • Aminokiselinski puferski sustav u korekciju natrijevog bikarbonata, regulator osmolarnosti
 • D-glukopiranoza: glukoza ciklički generira intramolekulskom reakcijom alkoholnu grupu s karbonilnom ugljiku piranoznom obliku glukoze.

Dejstvo: Mešavina aminokiselina, metalnog helatora, alkalizacijskog sistema povezanog sa ekstracelularnim prostorom, može kreirati povraćaj ravnoteže u strukturi masnog tkiva.

Primena:

 • Intradermalna: mezoterapija ili igla 30G - 4mm, najmanje 7 aplikacija sedmično, najviše 12 sedmica
 • Nakon aplikacije obaviti drenažu
 • Ne koristiti kozmetiku na zoni aplikacije najmanje 12 sati posle tretmana
 • Ne izlagati preteranoj toploti i/ili hladnoći

Celulitni tretman - POLIKLINIKA Tufet

Razgovor s prof Pasquale Motolese-a o novoj hipotezi etiogenetike celulita i što možemo očekivati od istraživanja u području lečenja.

Gynoid lipodistrofija poznatija kao celulit, je najkontroverzniji problem na koži, čija su patofiziološki mehanizmi i klinička pojava izuzetno složeni i još uvek nisu jasno uspostavljeni i oko njih nije postignuta opšta saglasnost.

Profesore Motolese, koje su najnovije informacije u naučnoj literature?

Ja ne mislim da je naučna literatura dodala nešto u odnosu na genezu cellulite. Ako isključimo naša nedavna istraživanja objavljena u EJAMeD o prisustvu hemosiderin i feritnih jona u intersticijskom prostoru masnog tkiva, sve ostalo je usmereno prema podržavanju upitne kliničke učinke pojedinih aparaturnih tehnologija na ove nedostatke.

Koji su najbolji tretmani u borbi protiv celulita?

Karboksi s delovanjem na arterijsku mikrocirkulaciju, stara vazotrofik mezoterapija, tehnike limfne drenaže i neke druge su one za koje se procenjuje da su nesporno racionalne, a ponekad nisu čak dovoljne ni da se hrane i klinički prihvatljive. Međutim, one ne mogu zatvoriti začarani krug uzrokovan peroksidativnim oštećenjem ćelija, što je pravi krivac po mome mišljenju, zajedno sa izmenjenim biokemijskih uslovima skleroze intersticijalnog tkiva. A onda je došao novi pronalazak pod nazivom ubrizgavanja Alidya.

Što je to?

To je postupak putem injekcione mezoterapije koja je rezultat višegodišnjeg proučavanja i posebno je složena.

Kakvi će biti efekti?

Oni su sprovedeni kroz višestruko usmerene aktivnosti različitih komponenti sredstva za ubrizgavanje koji se mogu sažeti u sledećem: solubilizacija i uklanjanje elemenata metaličke prirode, alkalizacija intersticijalnog matriksa (kontrasna hipoksička acidoza), poboljšanje ćelijske oksigenacije kroz otpuštanje (oslobađanje) CO2, efekat skupljanja otpadnih materija i peroksidazu; indukcija za restrukturiranje matriksa zbog prisustva lanaca amino kiseline mikrostrukturiranog u skladu sa posebnim redosledom; osmolarni balans intra i ekstra celularnih odeljaka.

Oni su proveli kroz multi-smjera djelovanja različitih komponenti uređaja za injekciju kako slijedi: otapanje i uklanjanje metalnih elemenata u međuprostoru alkalizacija matrice (kontrast hipoksično acidozu), poboljšava stanični oksigenaciju kroz oslobađanje CO2 smetlar učinkom i anti-peroksidaze; indukcija restrukturiranju matrice zbog prisutnosti aminokiselina lanaca mikro strukturirane prema određenim sekvencama; osmolar ravnotežu odjeljaka intra-i izvanstanične.

Studije u Španiji su naglasile gubitak više santimetara u zonama tretmana Alidya-om.

Da li je to lipolitički efekat?

Apsolutno ne. Neka medicinska stanja su karakterizirana jakom komponentom lipedema, za koje se smanjenje obima pripisuje strukturnoj reorganizaciji ekstracelularnog matriksa. Takođe je moguće pretpostaviti čak i preradu cito-arhitektonske strukture masnog tkiva koje rezultira poboljšanjem u fiziološkoj funkciji kako celularnog tako i interstcijskog zahvaljujući poboljšanju biokemijske i hormonalne komunikacije između ova dva odeljka. Lipolitički učinak, tako često hvaljen nikad se ne postiže nekom supstancom pošto se metabolički proces može započeti samo endogenim hormonskim signalima (lipolitički zavisni intraadipocitni hormon), pa tek onda metaboličkim potrebama. Osim toga poznati beta receptori u masnom tkivu zavisnih regiona ženskog tela su slabo prisutni ili potpuno odsutni zajedno u korist alfa1 i alfa2 tako bilo koji egzogeni signal ne nalazi svoj stvarn supstrat. Treba međutim imati na umu da je evolucija fibro-sklerotičnog tkova zagovara atrofiju tkiva, stoga je nekorektno tretirati celulit kao prekomerno masno tkivo iako je izvesno veća prisutnost masnog tkiva koje se mora uzeti u obzir kao faktor rizika za početak budući da je sterična smetnja vlakana i rezultantno povećanje pritiska unutar tkiva.

Po mom mišljenju to upotpunjuje sliku fizopatologije što je nedostajalo. Dopustite da vam objasnim: učenja Curri-ja ostaju temeljna, i bez njih sigurno ne bismo došli do ove nove faze nalaza. Problem je, po mom mišljenju, konceptualni, tj. deficit mikrocirkulacije je uvek bio viđen kao početna i završna manifestacija u nastanku celulita. U stvari, to je svakako potrebno, ali ga treba smatrati središnjim događajem. Zato, radi boljeg razumevanja patogeneze, treba biti jedinstveno identifikovan kao faktor koji određuje deficit mikrocirkulacije i dobro definisan kao posledice toga. I to je ovaj potonji aspekt koji sam sada usmerio pažnju.

Može se onda reći da budućnost nosi mogućnost potpune i konačne efikasnosti tretmana za celulit?

To u ovim uslovima me dovodi da kažem ne. Verovatno će buduća istraživanja otvoriti nove horizonte i izoštriti terapijske strategije, ali se mora uzeti u obzir da je gynoid lipodistrofija je uslov za razvoj i da se taj razvoj dovodi do histokemijski nepovratnog okvira. Baš kao što je i Curri rekao s izrazom koliko elegantnim toliko i efektivnim, ukazujući na evoluciju fenomena kao "abiotrofički regresivnog." Naravno, veliki je izazov pokušati ne dobiti sklerozu masnog tkiva, a ovo već možemo učiniti s Alidya-om. Drugi cilj je vrlo ambiciozan i gotovo utopijski: popraviti štetu koja je već determinisana. Jasno, ako ovaj rezultat bude postignut jednog dana, terapijski postupci će imati mnogo veći značaj u mnogim ozbiljnim bolestima koje se pripisuju estetici kao što svi mi evidentno zamišljamo.

Nekoliko opštih napomena o celulitu

Celulit je stanje koje pogađa vrlo veliku populaciju, posebno žene, približno u 95% slučajeva, za razliku od preostalih 5% kod muškaraca. Tokom godina istraživanja posvećenih borbi protiv celulita učinjen je veliki napredak u njegovom tretmanu. Danas su za rešenje ovog problema na raspolaganju različita sredstva sa težnjom da se oboljenje reši temeljno i na dugoročnoj osnovi. Ispravan termin za označavanje celulita je PEFS (panniculopathy edematous-fibro-sklerotic) ili liposcleroza i sa njom promene koje se javljaju u masnom tkivu.

U ovim zonama postoji venski i limfni sistem. Limfni sistem sakuplja i odvodi otpadne materije iz tela. Između ova dva sistema može postojati neravnoteža između dva sustava. To dovodi do usporavanja protoka krvi i zadržavanja tečnosti u tkivima, što pogađa celu tu zonu. To je celulit, niz promena koje uključuju istovremeno masno tkivo i vezivno tkivo u određenim delovima tela. Preciznije rečeno, to se u svim aspektima može smatrati zapaljenjem (inflamacijom), koje pogađa subkutano adipozno tkivo i manifestuje se stanjem stagnacije tečnosti koju nazivamo edemom (otokom). Celulit u telu menja se kroz vreme i transformira prema određenim fazama. Prvi stepen je povezan s tzv. microstazom limfe i krvi, ili sa neuravnoteženim propuštanjem (curenjem) tkiva.

Ovo stanje slede četiri dobro definisane faze:

 • Faza propadanja ili stagnacije venskog i limfnog sistema, koje se javljaju sa hipooksigenacijom i na taj način s lošim odvođenjem tečnosti. Ovo stanje karakteriše poznati izgled narandžine kore, gruba i neugodna na dodir, uzrokovane povećanjem adipocita i sledstvenom disocijacijom elastičnih vlakana koja se više ne održavaju povezana; 
 • Infiltirajuća faza, gdje je koža počinje da izgleda znatno više dehidrirana i fragilna. Ova faza sobom nosi i percepciju kvržica (nodula) i povećan bol na dodir; 
 • Faza nastajanja fibroze, gde celulit započinje put do dermisa ili dubljih delova kože. U ovoj fazi se javlja blokiranje eliminacije ugljenih hidrata, o čemu se mnogo raspravljalo u povodu dijete povezane sa gubitkom težine, kao i blokiranje limfnog sistema. Estetski, kvržice (noduli) se transformišu u makronodule znatnije veličine;
 • Stadijum fibroznog ožiljka, ili vreme u kojem vlakno dermisa postaje mnogo gušće jer aglomerat je otpad koji nije moguće eliminisati zbog stagnacije tečnost, poput vode i masnoće. Estetski, ova faza se manifestuje oteklinama na koži i dovodi do degenerativnih promena koje se vide u ranim fazama. Stanje sobom nosi snažnu percepciju bola, koja je pogoršana osećajem lokalizovane hladnoće koja se širi a koja potiče od težine koja pogađa zahvaćeno područje.

Faktori nastanka celulita

Za razumevanje mogućih rešenja za celulit mora se razumeti šta čini da celulit tako izgleda i koji su glavni uzročnici bolesti u odnosu na genetske i faktore stila života. U razumevanju uzroka celulita prvo treba uočiti okidajući razlog nije jedinstven, već zavisi o nekoliko faktora povezanih zajedno.

Faktori su podeljeni u:

 • Primarne, tj. one koji ne zavise o volji osobe ili njenog ponašanja. Oni se odnose na pol, rasu, genetiku. Generalno uzev, žene su sklonije stvaranju celulita. Bele žene procentualno pate više jer su senzitivnije zbog preovađujuće funkcije estrogena na specifične receptore u njihovoj građi tela. Ono što je treba primetiti je genetska veza pojave celulita, pošto porodica predstavlja prvi uzrok u pojavi celulita. Ako majka ili baka pate od njega, vrlo je verovatno da će se problem javiti u sledećim generacijama ženske populacije.
 • Sekundarne, povezan sa prisutvom specifičnih bolesti. Oni su posebno povezani konzumiranjem određenih lekova koji inhibiraju pravilnu cirkulaciju i pospešuju sedimentaciju tečnih slojeva dermisa, doprinoseći tako pojavi obaljenja. Za ove faktore povezuje se primena određenih hormona i metoda kontracepcije, kao što su pilule.
 • Otežavajuće, faktore koji se odnose na stil života i iz tog razloga mogu se korigovati. Posebno su oni povezani sa lošom i neuravnoteženom dijetom, slabom i neadekvatnom ishranom i suviše slanom i masnom hranom. Pušenje i konzumiranje alkoholnih pića uvelik doprinosi redukciji zadržavanje vode i zbog toga spadaju u glavne faktore u formiranju celulita. To je praćeno sedaternim načinom života sa malo kretanja, uz zadržavanje uvek istog stava i nespremnosti ka zdravijem i životu sa više fizičke aktivnosti.

Što možemo učiniti kako bismo uklonili celulit?

Sadašnja istraživanja u estetskoj medicini dala su različita oružja u suprostavljanju ovom problemu. budući da su uzroci celulita mnogobrojni i gotovo uvek ih je više prisutno, važno je da terapija takođe treba delovati na nekoliko frontova. kao što smo videli gore, zdrava dijeta i čak i umerena fizička aktivnost su neophodni u borbi protiv celulita, posebno u fazi održavanja. Što se tiče tretmana koriste se različite komplementarne tehnike uz uobičajene protokole, zavisno od početnog stanja pacijenta. Jasno je da zbog raznolikosti uzroka, jedna vrsta tretmana često nije efikasna.

Danas uobičajeni tretmani za celulit

Mezoterapija, zasigurno jedan od najčešćih postupaka terapije već više godina, danas ga neki smatraju pomalo "zastarelim" zbog nedostatka delotvornosti i marketinške promocije elektro tretmana sa boljim rezultatima i većim komforom za klijente. Od oktobra, međutim, sa pojavom novog italijanskog preparata na tržištu ALIDYA-e, dizajniranog i proizvedenog specijalno za celulit, mezoterapija je sasvim sigurno povratila svoj značaj. 

Virtuelna mezoterapija, koja je kao 'oružje" vrlo delotvorna. To je sistem za transdermalnu primenu kozmetičkih proizvoda, uglavnom prirodne osnove, ali i lekova, ili još češće njihove kombinacije, putem električne struje specifičnih karakteristika.

Kavitacija, medicinska upotreba ultrazvuka niske frekvencije, obično oko 40 kHz. Uglavnom se koristi za lečenje lokaliziranih masnih naslaga jer ima sposobnost da razbije masne ćelije i na taj način da smanji debljinu masnog tkiva. Dubina njegova dejstva je oko 2 cm, a ovaj učinak razbijanja potkožnog masnog tkiva ima vrlo pozitivan učinak na celulit. 

Radiofrekvencija, delovanjem specifičnih visokofrekventnih struja može se kontrolisano delovati na masne ćelije u dubini, sa biofizičkim učinkom pretvaranja električne energije u toplinu. Time se sa jedne strane vrši skraćivanje postojećih kolagenskih vlakana i zatezanje kože, i takođe podsticanje stvaranja novog kolagena "neokolageneza" uz istovremeno poboljšavanje mikrocirkulacije. Time se efikasno deluje na sva tri patofiziološka uzroka celulita: smanjuje se volumen lipocita, poboljšava mikrocirkulacija i regeneriše vezivno tkivo, a koža zateže i rejuveniše.

Aparaturna limfna drenaža, je masaža koja omogućuje bitno poboljšanje cirkulacije limfne tečnosti kao jedna od neophodnih pratećih procedura detoksikacije. Takođe je neophodna za tretman edema posebno donjih ekstremiteta.

Uklanjanje limfnog zastoja ima značajno povoljno dejstvo pri tretmanu protiv celulita jer se tako eliminiše jedan od njegovih uzroka.

Ramita doo je ekskluzivni uvoznik i distributer Alidya-e.